Søk
Logg inn
Husk meg    Glemt passord?

Nettbutikk logg inn

Opprett ny konto

Ingen varer
i handlekurven

Til kassen »
NB! Bildet kan avvike noe fra det aktuelle produktet

PPG F3976/E5 2K Primer White

F3976/E5
2
 • Kronisk helsefare
  Kjemikalier som forårsaker kroniske helseskader som for eksempel kreft, skader på arvestoffet og redusert fruktbarhet. Omfatter også kjemikalier som forårsaker allergi ved innånding, kjemisk lungebetennelse eller andre alvorlige skader.
 • Helsefare
  Kjemikalier som er farlige ved innånding, hudkontakt eller svelging. Brukes også for kjemikalier som virker irriterende på hud, øyne og luftveier, gir allergiske hudreaksjoner, døsighet og svimmelhet.
 • Brannfarlig
  Kjemikalier som er brannfarlige og kan brenne voldsomt ved antenning eller varmetilførsel. Enkelte kjemikalier utvikler brannfarlig gass i kontakt med vann eller selvantenner i luft.
 • ( H226 ) Brannfarlig væske og damp.
 • ( H315 ) Irriterer huden.
 • ( H317 ) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
 • ( H319 ) Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • ( H335 ) Kan forårsake irritasjon av luftveiene.
 • ( H373 ) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering .
 • ( H412 ) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
 • Tekniske data:

Delfleet fyllende primer er et effektivt 2K bindelag til bruk under Delfleet 2K topplakker, som oppfyller gjeldende europeiske VOC-lovgivning om et VOC-innhold på under 540 g/l. Den er spesielt beregnet for påføring på store områder og kan brukes som non-sanding, vått-i-vått og fyllende. Når den er tørr, har den fremragende slipeegenskaper

Relaterte produkter..

Lakk & Tilbehør

Last ned datablad

Finn frem og last ned HMS / tekniske datablad for våre produkter.